Prostański Dariusz

Dyrektor Instytutu Techniki Górniczej KOMAG (2019 – do nadal)

Lider Innowacji 2019

 


Dr hab. inż. Dariusz Prostański prof. ITG KOMAG jest pracownikiem KOMAG-u od 1995 r., gdzie swoją pracę rozpoczął jako stażysta, a następnie młodszy konstruktor, konstruktor, specjalista ds. badawczo-konstrukcyjnych, asystent naukowo-badawczy, adiunkt oraz profesor Instytutu. W 2015 r. objął stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Rozwojowych, natomiast w drugiej połowie 2018 r. przejął obowiązki Dyrektora. Z dniem 01.05.2019 r. został powołany przez Ministra Energii na stanowisko Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach. Jest redaktorem naczelnym kwartalnika naukowo-technicznego Maszyny Górnicze oraz redaktorem naukowym monografii konferencyjnych wydawanych przez Wydawnictwo KOMAG.

Dr hab. inż. Dariusz Prostański od początku swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się wprowadzaniem do produkcji i stosowania nowych technologii oraz maszyn i urządzeń w górnictwie, a także w innych obszarach przemysłu ciężkiego. Jest uznanym specjalistą w zakresie projektowania, badania i wdrażania urządzeń do robót chodnikowych. Do istotnych osiągnięć dr hab. inż. Dariusza Prostańskiego można zaliczyć m.in.: opracowanie i wdrożenie w kopalniach węgla kamiennego ładowarek bocznie wysypujących, wozów wiertniczych MWW-1 oraz wciągników łańcuchowych. Od 2004 r. specjalizuje się w pracach na rzecz poprawy warunków pracy oraz ochrony zdrowia załóg górniczych poprzez ograniczanie zapylenia w podziemnych wyrobiskach górniczych. Jest twórcą oryginalnej, chronionej licznymi patentami, pionierskiej w warunkach polskiego górnictwa kamiennego, technologii zraszania za pomocą mieszaniny powietrzno-wodnej. System zewnętrznego zraszania kombajnu ścianowego, zapewniający bezpieczną pracę w warunkach zagrożenia metanowego, który był wynikiem kierowanego przez dr hab. inż. Dariusza Prostańskiego projektu celowego, został wdrożony w kilkudziesięciu kombajnach ścianowych, eksploatowanych nie tylko w polskich kopalniach, ale także w Argentynie, Chinach, Rosji, Słowenii i Czechach. Rozwiązanie to jest nadal powszechnie stosowane przez kopalnie w kolejnych rozwiązaniach kombajnów ścianowych. Uzyskane doświadczenia w tym zakresie pozwoliły na opracowanie kolejnych aplikacji systemu: do kombajnów chodnikowych, wyrobisk chodnikowych i ścianowych oraz do ograniczenia zapylenia na podziemnych drogach taśmowej odstawy urobku (przesypach). Do chwili obecnej wdrożono 150 zraszaczy przesypu i chodnikowych zapór przeciwpyłowych typu BRYZA, oraz ok. 50 powietrzno-wodnych instalacji zraszających w kombajnach ścianowych.

Dr hab. inż. Dariusz Prostański ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 1995 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Górnictwa i Geologii o specjalności Projektowanie i Budowa Kopalń. W 2003 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W oparciu o osiągnięcia naukowo-badawcze, ocenę dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego Rada Wydziału Mechanicznego Technologicznego w dniu 20 lutego 2019 r. nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.

W marcu 2019 r. Rada Naukowa ITG KOMAG wydała pozytywna opinię o zatrudnieniu dr hab. inż. Dariusza Prostańskiego na stanowisku profesora ITG KOMAG.

Do chwili obecnej dr hab. inż. Dariusz Prostański jest autorem 24 i współautorem 87 publikacji w czasopismach technicznych i monografiach. Swoje osiągnięcia w zakresie powietrzno-wodnego zraszania zebrał, w wydanej 2017 roku autorskiej monografii pt. „Zraszanie powietrzno-wodne jako metoda ograniczenia zapłonem metanu i wybuchem pyłu węglowego oraz redukcji zapylenia powietrza”. Jest współautorem 65 patentów, 14 wzorów użytkowych oraz 14 projektów wynalazczych i 3 wzorów użytkowych zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym RP; spośród których 62 zostało wdrożonych do stosowania. Rozwiązania dr hab. inż. Dariusz Prostański uzyskały 32 nagrody i wyróżnienia w krajowych i zagranicznych konkursach oraz na wystawach wynalazków i innowacji.

W 2007 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 2016 r. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę przyznanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej. W ramach odznaczeń resortowych dr hab. inż. Dariusz Prostański został wyróżniony Odznakami Honorowymi „Za Zasługi dla Wynalazczości”, Zasłużony dla Bezpieczeństwa w Górnictwie” oraz „Zasłużony dla Górnictwa RP”. W 2019 r. Minister Energii nadał mu tytuł Generalnego Dyrektora Górniczego III stopnia.

Dr hab. inż. Dariusz Prostański jest Członkiem Komisji Górniczej Polskiej Akademii Nauk w Katowicach od 2015 r. oraz Wiceprzewodniczącym tej Komisji od 2018 r. Jest także członkiem SITG KZ ITG KOMAG (od 1997 r.). Od 2015 r. pełni funkcję Wiceprezesa SITG KZ ITG KOMAG oraz od 2019 r. Wiceprezesa Oddziału Gliwicko – Zabrzańskiego, a w latach 2011-2015 przewodniczył Komisji Rewizyjnej SITG KZ ITG KOMAG.

Pan Dariusz Prostański realizował i kierował szeregiem innowacyjnych przedsięwzięć: był kierownikiem trzech i uczestnikiem 8 projektów celowych, kierownikiem dwóch i współautorem 7 projektów badawczych, rozwojowych lub europejskich.

Dr hab. inż. Dariusz Prostański nadal podejmuje różne inicjatywy projektowe zmierzające do aplikowania w projektach krajowych i międzynarodowych, prowadzi seminaria naukowe oraz przygotowuje młodych pracowników do podejmowania działalności naukowej i projektowej. Jest inicjatorem podejmowania nowych kierunków rozwoju w górnictwie oraz wprowadzania do niego nowoczesnych technik i technologii, czego odzwierciedleniem jest realizacja takich projektów jak: HYDKOM, KOMTRACK oraz projektu RODEST opartego o jego autorskie rozwiązanie metody obniżania spójności skał.