Meder Andrzej

Meder Andrzej

Dr inż. Andrzej Meder urodził się w 1951 roku.

Studia ukończył na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechaniczny-Technologiczny w roku 1974. Doktorat obronił w 1983 r.

W latach 1974-1984 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Śląskiej. W latach 1985-1998 pracował w KWK „Zabrze-Bielszowice” w dozorze energomechanicznym, gdzie w latach 1991-1994 był Głównym Mechanikiem, a w latach 1995-1998 Głównym Inżynierem Energomaszynowym.

W 1998 roku został Dyrektorem Zespołu Energomechanicznego w Biurze Zarządu Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.

W latach 1998 - 2008 roku pełnił funkcję dyrektora Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG.

Pod kierownictwem dr inż. A. Medera opracowano, w borykającej się z poważnymi trudnościami finansowymi jednostce badawczo-rozwojowej jaką był KOMAG, Program Restrukturyzacyjny, polegający przede wszystkim na zmianie systemu zarządzania, tj. wprowadzeniu „holdingowej” struktury organizacyjnej, oparciu zarządzania na systemach jakości obowiązujących w Unii Europejskiej, rozwinięciu nowych kierunków badawczych zgodnie z potrzebami gospodarki, restrukturyzacji zatrudnienia i wprowadzeniu systemu wspierającego rozwój naukowy pracowników.

Konsekwentna i pełna realizacja tego Programu spowodowała, że KOMAG zajął znaczącą pozycję w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Dyrektor Andrzej Meder był bardzo dobrym menadżerem i odnosił znaczące sukcesy jako koordynator działalności KOMAG-u w zakresie współpracy z placówkami naukowo-badawczymi
i firmami produkującymi maszyny i urządzenia dla górnictwa węgla kamiennego w kraju i zagranicą. Przyczynił się m.in. do modyfikacji procedury atestacyjnej maszyn i urządzeń górniczych i zmiany przepisów dotyczących tych maszyn do stosowania w podziemiach zakładów górniczych, rozszerzył profil działalności KOMAG-u o prace z zakresu ochrony środowiska oraz o prace badawcze w zakresie badań materiałowych i fizykochemicznych.

Dr inż. A. Meder jest współautorem 77 publikacji i prac naukowo-badawczych w zakresie maszyn i urządzeń górniczych, bezpieczeństwa pracy w górnictwie i ochrony środowiska oraz współautorem 3 uzyskanych w CMG KOMAG patentów na wynalazki , 3 udzielonych praw ochronnych na wzory użytkowe i 23 zgłoszonych projektów wynalazczych.

Był szanowanym i cenionym przez załogę i Radę Naukową liderem, który wygrywając 2 kolejne konkursy na dyrektora – wybrał właściwy kierunek rozwoju Centrum KOMAG, konsekwentnie realizując jego misję, jaką były i są innowacyjne rozwiązania dla gospodarki.

W 1998 roku został wyróżniony brązową Honorową Odznaką „Zasłużony dla Górnictwa RP”, a w 2004 roku został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”.

Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia.

W 2009 roku został Prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym, Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w Zabrzu.

Pełnił liczne funkcje; między innymi w latach 2002-2007 był Przewodniczącym Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem przy Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego; w latach 2007 - 2009 był Przewodniczącym Sekcji Mechanizacji Górnictwa PAN, Oddział w Katowicach.

Jest Członkiem Rady Społecznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.