Skoczyński Wojciech

SkoczynskiWMgr inż. Wojciech Skoczyński urodził się w Drohobyczu w okresie, jak sam mówi, między wojnami, dzięki czemu nie został w miejscu urodzenia, a w 1946 roku osiadł w Gliwicach, gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości. Po studiach na Politechnice Śląskiej jako inżynier mechanik rozpoczął pracę w kopalni węgla kamiennego „Knurów”. Podczas pracy w kopalni zajmował się planowaniem robót rozcinkowych oraz wyposażenia ścian. Wdrażał obudowę stalowo-członową oraz obudowę zawałową. Pracę w kopalni Knurów zawsze wspomina z wielką przyjemnością, gdyż panowała w niej twórcza i koleżeńska atmosfera.
W wieku 27 lat podjął decyzję o rozpoczęciu studiów na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w zakresie podziemnej eksploatacji złóż. Następnie rozpoczął pracę w kopalni „Thorez” na Dolnym Śląsku. Został kierownikiem robót górniczych. Kolejnym miejscem pracy była kopalnia „Słupiec”, gdzie pracował na stanowisku naczelnego inżyniera, a potem kopalni „Nowa Ruda” na stanowisku dyrektora.

W latach 1971-1976 był dyrektorem Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie. W 1978 roku rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Centrum Konstrukcyjno-Technologicznego KOMAG. Strategię rozwoju KOMAG-u konsekwentnie realizował przez dziesięć lat. Dążył do ścisłej współpracy KOMAG-u z producentami maszyn i urządzeń górniczych, na terenie których zlokalizowano zakłady terenowe KOMAG-u, stanowiące zaplecze badawczo-rowojowe i konstrukcyjne tych fabryk. Wspomniane zakłady terenowe działały na terenie Piotrowickiej Fabryki Maszyn Górniczych, produkującej kombajny ścianowe, na terenie Fabryki Obudów Ścianowych FAZOS w Tarnowskich Górach, na terenie Tarnogórskiej Fabryki Obudów TAGOR oraz Rybnickiej Fabryki Maszyn RYFAMA produkującej przenośniki.

W 1979 roku w struktury KOMAG-u został włączony Ośrodek ORTEM, dzięki czemu zakres działania Centrum poszerzył się o technologie wytarzania maszyn i urządzeń górniczych oraz o tematykę organizacji i zarządzania produkcją maszyn górniczych.

Jako dyrektor, Pan Skoczyński stosował bardzo nowoczesne, jak na ówczesne lata metody zarządzania przez cele. Inwestował w rozbudowę infrastruktury badawczej oraz intensyfikował działania w ramach współpracy międzynarodowej, wspierając realizacje projektów z udziałem zagranicznych naukowców. Dbał o rozwój naukowy i zawodowy pracowników zachęcając ich do studiów doktoranckich, podyplomowych oraz staży zagranicznych. Bezkompromisową postawą, szczerością i kreatywnością zjednywał sobie szacunek i uznanie w oczach swoich podwładnych. Wprowadził motywacyjny system wynagradzania oraz stworzył ścieżki szybkiego awansu dla ludzi młodych, którzy odważnie podejmowali trudne wyzwania zawodowe. Jegointerdyscyplinarna wiedza sprzyjała tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń górniczych. Pracę w KOMAG-u łączył ze stanowiskiem głównego specjalisty w Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych. Przez kilka lat był przewodniczącym Rady Nadzorczej Centrali Universal.

Pan Skoczyński dał się poznać jako osoba bardzo kreatywna, stosująca niekonwencjonalne metody menadżerskie. Wysoko ceniono go zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego kariera zawodowa obejmuje działania nie tylko na rzecz rozwoju górnictwa węgla kamiennego, ale także na rzecz rozwoju górnictwa miedziowego. Za zasługi dla górnictwa został wyróżniony wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. otrzymał złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wojciech Skoczyński zmarł 16 czerwca 2021 roku.